اتوماسیون اداری (CRM,ERP)

اتوماسیون اداری (CRM,ERP)

نرم افزار اتوماسیون اداری (مدیریت ارتباطات سازمانی)، راهکاری برای برقراری ارتباط موثر و پوشش تمامی نیازهای ارتباطی سازمان، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید در بستر کسب‌وکار است که به پیشبرد چابک‌تر امور و افزایش بهره وری کمک می‌کند.

مدیریت اثربخش یک سازمان، به برقراری ارتباطات سازمانی موثر و کارآمد بستگی دارد. مدیران و رهبران برای حفظ یکپارچگی کسب‌وکار، افزایش خلاقیت و نوآوری، برآورده ساختن انتظارات و انجام تعهدات و وظایف، نیاز به ارتباطات سازمانی چابک و موثر دارند.

از طرف دیگر، گسترش شبکه‌های مجازی و فناوری‌های نوین ارتباطی در کنار هوشمند شدن سازمان‌ها، بر ارتباطات سازمانی تاثیر شگرفی گذاشته است. امروزه کارکنان به شکل پراکنده و بعضا به‌طور غیرهمزمان، مشغول همکاری با سازمان‌ها هستند و با فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف، با هم کار می‌کنند که این موضوع باعث تغییر در نحوه تعامل و ارتباط آنها و نوع مدیریت سازمان‌ها شده است.

برنامه نویسی اتوماسیون اداری به صورت تحت وب ویژگی‌ها و قابلیت‌های متنوعی دارد. قابلیت ایجاد فرم‌ها و گزارش‌های سفارشی، امکان ارسال یادآوری‌ها و اعلان‌ها، ثبت انواع نامه و صورتجلسه و کارتابل الکترونیک از ویژگی های بارز آن است. استفاده از هوش مصنوعی هم از ویژگی های بارز آن می باشد.

نرم‌افزار اتوماسیون اداری تحت وب یک نرم‌افزار است که برای بهبود و اتوماسیون فرآیندهای اداری در یک سازمان استفاده می‌شود. این نوع نرم‌افزارها به کاربران کمک می‌کنند تا خودکارسازی فرآیندهای اداری را اجرا کنند. شرکت ها و سازمان ها به دنبال ابزارهای هوشمندی هستند که بتوانند بروکراسی اداری را کاهش دهند و انجام امور اداری را ساده نمایند.

از مهم ترین ویژگی ها:

 • بهره گیری از هوش مصنوعی
 • اتوماسیون اداری تحت وب و آنلاین
 • کارتابل الکترونیک و امضای دیجیتال
 • جستجو و گزارشگیری هوشمند
 • پردازش تصویر و OCR فارسی نامه ها
 • Task Manager

اتوماسیون اداری چیست؟

هر سازمان ممکن است نیازهای منحصر به فردی در زمینه اتوماسیون فرآیندهای اداری داشته باشد، بنابراین انتخاب بهترین اتوماسیون اداری بستگی به عواملی مانند اندازه سازمان، صنعت مورد نظر، نیازهای کاربران و بودجه موجود دارد. عنوان مثال:

پشتیبانی از پروتکل ECE، دریافت و ارسال فکس و ایمیل، هماهنگی جلسات و نوشتن صورتجلسات، کارتابل الکترونیک، پاراف و درج امضای دیجیتال، سازگاری با مرورگرهای مختلف، پردازش تصویر OCR فارسی/انگلیسی، مدیریت هلدینگ ها و …

اتوماسیون اداری ابزارهای مناسبی به کاربران برای گردش مکاتبات اداری با استفاده از کارتابل الکترونیک و همچنین ابزارهای مناسبی برای جستجو و گزارشگیری هوشمند قرار می دهد.

سوالات متداول

 • What is UI/UX Designing, and why is it crucial for digital platforms?

  UI/UX Designing involves creating visually appealing and user-friendly interfaces for digital platforms. It's crucial because it enhances user satisfaction, engagement, and overall experience, leading to increased retention and conversions.

 • How does UI/UX Designing contribute to brand identity?

  UI/UX Designing plays a significant role in brand identity by incorporating elements such as color schemes, typography, and imagery that align with the brand. Consistent and memorable design builds brand recognition and trust.

 • What is the difference between UI and UX design?

  UI (User Interface) design focuses on the visual elements, aesthetics, and overall look of the interface. UX (User Experience) design is about ensuring a seamless and enjoyable interaction with the product, prioritizing usability and user satisfaction.

 • Can UI/UX Designing improve website or app accessibility?

  Absolutely. UI/UX Designing includes considerations for accessibility, ensuring that digital platforms are usable by individuals with diverse abilities. This enhances inclusivity and widens the audience reach.

 • How does responsive design factor into UI/UX Designing?

  Responsive design ensures that interfaces adapt seamlessly to different devices and screen sizes. It's a crucial aspect of UI/UX Designing, providing a consistent and optimized experience across desktops, tablets, and mobile devices.

 • What role does user research play in UI/UX Designing?

  User research informs the design process by understanding user behaviors, needs, and preferences. It helps create interfaces that are not only visually appealing but also align with the expectations and habits of the target audience.

 • Can existing websites or apps undergo UI/UX redesign?

  Absolutely. UI/UX redesign is a common practice to refresh outdated designs, improve user satisfaction, and stay aligned with evolving design trends and technological advancements.